JavaScript箭头函数语法小结

一.箭头函数语法:

1.没有参数时

var demo = function(){
}

相当于:

var demo = () => {

}

2.只有一个参数时

var demo = function(a){
return a;
}

相当于:

var demo = a => a

3.多个参数需要用到小括号,参数间逗号间隔

var demo = function(a,b){
return a+b;
}

相当于:

var demo = (a,b) => a+b

4 . 函数体多条语句需要用到大括号

var demo = function(a,b){
if(a>b){
  return a-b;
} else{
  return b-a;
 }
}

相当于:

var demo = (a,b) =>{
if(a>b){
  return a-b;
} else{
  return b-a;
 }
}

5 . 返回对象时需要用小括号包起来,因为大括号被占用解释为代码块了

var demo = (name,age) =>{
return ({
  name: name,
  age: age
  })
}

6 .作为数组排序回调

var arr = [1, 9 , 2, 4, 3, 8].sort((a, b) => {
 if (a - b > 0 ) {
 return 1
 } else {
 return -1
 }
})

注意:

箭头函数的确与传统函数有不同之处,但仍存在共同的特点。
例如:
1.对箭头函数进行typeof操作会返回“function”。
2.箭头函数仍是Function的实例,故而instanceof的执行方式与传统函数一致。
3.call/apply/bind方法仍适用于箭头函数,但就算调用这些方法扩充当前作用域,this也依旧不会变化。
4.箭头函数与传统函数最大的不同之处在,禁用new操作

阅读余下内容
 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注


京ICP备12002735号